Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1 - PREAMBULE

LEVERING ALLEEN IN BELGIË EN LUXEMBURG.

ELKE AANKOOP VAN ARTIKELEN OP DE GIRAFON.BE E-COMMERCE SITE, HIERNA GIRAFON GENOEMD, IS ONDERWORPEN AAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (CGV) DIE DE KOPER VERKLAART ZONDER VOORBEHOUD TE AANVAARDEN. ZE ZIJN VAN KRACHT SINDS 1 FEBRUARI 2019.

GIRAFON WORDT BEHEERD DOOR PRYZM BVBA, EEN BEDRIJF DAT GEREGISTREERD STAAT BIJ DE CARREFOUR DES ENTREPRISES (BCE) ONDER NUMMER 0545812070. DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL IS GEVESTIGD TE BERGEN 1229 IN 1070 BRUSSEL, BELGIË.

E-MAIL: INFO@GIRAFON.BE

ELKE BESTELLING VAN EEN PRODUCT DAT IN DE ONLINE SHOP VAN DE WEBSITE GIRAFON.BE VERSCHIJNT, IMPLICEERT DE VOLLEDIGE AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN VAN ONS PRIVACYBELEID.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

GIRAFON HEEFT HET RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP TE SLAAN OF TE WIJZIGEN, MET DIEN VERSTANDE DAT ZOWEL HET OPSLAAN ALS HET BEWERKEN VAN DIT DOCUMENT HAAR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS.

GIRAFON KAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN, MITS DEZE WIJZIGINGEN OP HAAR WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD. WIJ RADEN U DAN OOK AAN OM REGELMATIG DE LAATSTE VERSIE VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TE RAADPLEGEN, DIE PERMANENT BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE.

ARTIKEL 3 - BESTELLEN

DE KOPER PLAATST ZIJN BESTELLING OP DE WEBSITE VAN GIRAFON VOLGENS DE AANGEGEVEN PROCEDURE. DE AUTOMATISCHE REGISTRATIESYSTEMEN VAN GIRAFON WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS VAN DE AARD, INHOUD EN DATUM VAN DE BESTELLING.

DE ONLINE ORDERBEVESTIGING IS EEN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING TUSSEN GIRAFON EN DE KOPER DIE DEZELFDE JURIDISCHE WAARDE HEEFT ALS EEN HANDGESCHREVEN HANDTEKENING.

DE VERKOOP ZAL PAS WORDEN AFGESLOTEN NADAT DE BESTELLING DOOR GIRAFON IS BEVESTIGD.

DEZE BEVESTIGING OMVAT: EEN OVERZICHT VAN DE BESTELLING, HET GEOGRAFISCHE ADRES VAN GIRAFON WAAR DE KOPER ZIJN VORDERINGEN KAN INDIENEN, INDIEN VAN TOEPASSING, EEN FACTUUR VOOR BETALING DIE BETAALD IS ONDER VOORBEHOUD VAN AANVAARDING VAN DE BANKTRANSACTIE DOOR DE BANK VAN DE KOPER.

GIRAFON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN BESTELLING OM WELKE REDEN DAN OOK NIET TE BEVESTIGEN.

ARTIKEL 4 - AANKOOP

GIRAFON ZAL OP UW BESTELLING REAGEREN BINNEN DE GRENZEN VAN DE BESCHIKBARE VOORRADEN OF BINNEN DE GRENZEN VAN DE BESCHIKBARE VOORRADEN VAN HAAR LEVERANCIERS. DE VERZENDTIJDEN ZIJN 24U/72U VOOR BELGIË EN 72U/96U VOOR LUXEMBURG.

NIETTEMIN, INDIEN DE PRODUCTEN, ONDANKS HAAR WAAKZAAMHEID, NIET BESCHIKBAAR BLIJKEN TE ZIJN NA UW BESTELLING, ZAL GIRAFON U HIERVAN PER E-MAIL OP DE HOOGTE BRENGEN EN U UITNODIGEN OM UW BESTELLING TE ANNULEREN OF TE WIJZIGEN.

ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID

DE BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN WORDT ALTIJD TER INDICATIE OP ONZE WEBSITE WEERGEGEVEN. IN PRINCIPE IS EEN PRODUCT WAARVAN WORDT AANGEGEVEN DAT HET "OP VOORRAAD" IS, ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR. GIRAFON KAN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DE VOORRAAD NIET MEER DEZELFDE IS ALS OP DE DATUM WAAROP DE BESTELLING WERD GEPLAATST. EVENTUELE ONBESCHIKBAARHEID WORDT IN PRINCIPE OP DE WEBSITE VERMELD.

INDIEN GIRAFON NIET BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN EEN PRODUCT VAN HAAR LEVERANCIERS KAN VERKRIJGEN (BIJVOORBEELD IN GEVAL VAN EEN VOORRAADTEKORT BIJ DE LEVERANCIER ZELF), ZAL ZIJ DE KLANT PER E-MAIL OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE VERWACHTE VERTRAGING. DEZE LAATSTE KAN ER DAN VOOR KIEZEN OM ZIJN BESTELLING TE ANNULEREN OF UIT TE WISSELEN, OP BASIS VAN DEZE NIEUWE INFORMATIE. ER WORDEN GEEN ANNULERINGSKOSTEN IN REKENING GEBRACHT VOOR DE ANNULERING VAN EEN DERGELIJKE BESTELLING.

GIRAFON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE BESTELLING BINNEN TWEE OF MEER KEREN TE VERZENDEN INDIEN EEN PRODUCT NIET BESCHIKBAAR WAS. DEZE VERZENDING GEBEURT ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE KLANT (DEZE BETAALT SLECHTS ÉÉNMAAL DE LEVERINGSKOSTEN ZOALS AANGEGEVEN OP HET OGENBLIK VAN DE BESTELLING).

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSOVERDRACHT

IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 1583 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK BLIJVEN DE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN DE EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN GIRAFON TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE BESTELLING.

DE RISICO'S VERBONDEN AAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN PRODUCTEN VERSCHILLEN NAARGELANG DE KLANT ERVOOR KIEST OM ZIJN BESTELLING TE VERZENDEN VIA EEN ONBEVEILIGDE VERZENDING (HET POSTKANTOOR) OF VIA EEN BEVEILIGDE VERZENDING.

INDIEN DE BESTELLING PER POST WORDT VERZONDEN, ZIJN ALLE RISICO'S VAN VERLIES EN BESCHADIGING VAN DE BETROKKEN GOEDEREN VOOR REKENING VAN DE KLANT VANAF HET MOMENT VAN DE BESTELLING. DE GEKOCHTE ARTIKELEN REIZEN DUS OP RISICO VAN DE KOPER.

INDIEN DE KLANT KIEST VOOR EEN VEILIGE VERZENDING, DRAAGT GIRAFON DE KOSTEN VAN EVENTUELE SCHADE (DIEFSTAL, SCHADE, ONTBREKENDE ITEMS) AAN HET PRODUCT EN ZAL GIRAFON IN DAT GEVAL DE VERZENDKOSTEN TERUGBETALEN.

ARTIKEL 7 - PRIJZEN

DE PRIJZEN VAN ONZE PRODUCTEN ZIJN AANGEGEVEN IN EURO'S, ALLE BELASTINGEN INBEGREPEN, EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN. DE LEVERINGS- EN VERZENDKOSTEN ZIJN VOOR REKENING VAN DE KLANT (TENZIJ OP DE WEBSITE SPECIALE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD). ZE WORDEN WEERGEGEVEN, REKENING HOUDEND MET DE DOOR DE KLANT VERSTREKTE INFORMATIE OVER DE PLAATS VAN LEVERING.

GIRAFON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR HAAR PRIJZEN OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN. GIRAFON VERBINDT ZICH ER ECHTER TOE DE GELDENDE PRIJZEN TOE TE PASSEN DIE U OP HET MOMENT VAN UW BESTELLING ZULLEN WORDEN MEEGEDEELD, TENZIJ DE VERKOOP SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN TECHNISCH PROBLEEM BUITEN ONZE WIL OM.

ARTIKEL 8 - BETALING

OM ZIJN BESTELLING TE BETALEN, BESCHIKT DE KOPER OVER DE BETALINGSMOGELIJKHEDEN DIE ZIJN AANGEGEVEN OP HET MOMENT VAN HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING.

ONLINE BETALING STELT DE KOPER IN STAAT OM ZIJN BESTELLING TE BETALEN VIA HET INGENICO BETAALPLATFORM, IN EEN BEVEILIGDE OMGEVING. ONZE WINKEL MAAKT GEBRUIK VAN SSL-CODERINGSTECHNOLOGIE DIE U MAXIMALE VEILIGHEID BIEDT, INCLUSIEF GEGEVENSBESCHERMING VOOR ONLINE BANKIEREN.

IN GEVAL VAN BETALING PER OVERSCHRIJVING, WORDEN DE PRODUCTEN GEDURENDE 7 DAGEN NA DE BESTELLING GERESERVEERD VOOR DE KLANT, IN AFWACHTING VAN DE BETALING. ZODRA DEZE TERMIJN IS VERSTREKEN, KUNNEN WE BESLUITEN DE BESTELLING TE ANNULEREN.

DE DOOR DE KOPER GEVALIDEERDE BESTELLING WORDT PAS ALS DEFINITIEF BESCHOUWD WANNEER HET BETALINGSCENTRUM VAN DE BANK DE TRANSACTIE HEEFT GEVALIDEERD.

GIRAFON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELKE BESTELLING EN/OF LEVERING TE ANNULEREN OF OP TE SCHORTEN IN GEVAL VAN EEN WEIGERING VAN DE BANK VAN DE KOPER OM TOESTEMMING TE GEVEN VOOR BETALING PER KREDIETKAART OF IN GEVAL VAN EEN BESTAAND HANDELSGESCHIL MET DE KOPER.

ARTIKEL 9 - LEVERING

9.1- ALGEMENE INFORMATIE

DE PRODUCTEN DIE OP GIRAFON WORDEN GEKOCHT, WORDEN ALLEEN IN BELGIË EN LUXEMBURG GELEVERD. ZIJ WORDEN AFGELEVERD OP HET ADRES DAT OP HET BESTELFORMULIER IS VERMELD. DE OP HET ARTIKELFORMULIER AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN INDICATIEVE TIJDEN EN KOMEN OVEREEN MET DE VERZENDVERWERKINGSTIJDEN PLUS DE LEVERTIJD.

GIRAFON KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN VERTRAGING IN DE LEVERING ALS GEVOLG VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE POST. ER ZAL GEEN TERUGBETALING VAN DE BESTELLING PLAATSVINDEN TOTDAT DEZE AAN DE AFZENDER WORDT GERETOURNEERD OF LAATTIJDIG BIJ DE ONTVANGER AANKOMT.

IN GEVAL VAN BETALING PER BANKOVERSCHRIJVING WORDT DE BESTELLING PAS VERWERKT NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. DE TERMIJNEN DIE IN DIT GEVAL VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BIJGEVOLG DIE WELKE GELDEN OP DE DAG VAN ONTVANGST VAN DE BETALING EN KUNNEN DUS WORDEN GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN DE TERMIJNEN DIE VERMELD ZIJN OP DE DAG VAN DE BESTELLING.

ALS U BESLUIT UW BESTELLING TE ANNULEREN NA BETALING EN UW BESTELLING IS AL VERTROKKEN VOOR LEVERING, ZAL GIRAFON DIT PRODUCT PAS NA VOLLEDIGE ONTVANGST TERUGBETALEN. WORDT TEN ZEERSTE AANBEVOLEN HET PRODUCT IN ZIJN OORSPRONKELIJKE STAAT TERUG TE STUREN.

9.2 - LEVERINGSPROBLEMEN

ELKE RESERVERING VAN HET GELEVERDE PRODUCT (BIJVOORBEELD: BESCHADIGDE VERPAKKING, REEDS GEOPEND...) MOET BINNEN 3 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET PRODUCT AAN GIRAFON WORDEN GEMELD. AFHANKELIJK VAN DE GEVALLEN ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 7, KUNT U AL DAN NIET GEBRUIK MAKEN VAN DE IN DIT ARTIKEL GENOEMDE OMRUIL- EN TERUGBETALINGSVOORWAARDEN.

ELK PROBLEEM MET BETREKKING TOT DE ARTIKELEN IN DE VERPAKKING (VERVALLEN ARTIKEL, ONTBREKEND ARTIKEL, NIET OVEREENKOMEND MET HET BESTELDE ARTIKEL...) MOET BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET PAKKET AAN GIRAFON WORDEN GEMELD. ELKE KENNISGEVING NA AFLOOP VAN DEZE PERIODE VALT NIET LANGER ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN GIRAFON EN ZAL DERHALVE NIET WORDEN TERUGBETAALD OF VERVANGEN.

9.3 - CONFORMITEIT VAN HET PRODUCT

GIRAFON VERPLICHT ZICH OM PRODUCTEN DIE NIET OVEREENKOMEN MET UW BESTELLING TERUG TE BETALEN OF TE RUILEN. GEEF IN DIT GEVAL EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING PER E-MAIL (CONTACT@SEBIO.BE) EN STUUR HET (DE) PRODUCT(EN) TERUG NAAR GIRAFON. GIRAFON ZAL, NAAR UW KEUZE, DE PRODUCTEN RUILEN OF TERUGBETALEN. HET VERZOEK MOET BINNEN 14 WERKDAGEN NA LEVERING WORDEN INGEDIEND. NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE TERMIJN KAN EEN CLAIM NIET MEER WORDEN AANVAARD. GIRAFON BIEDT HAAR KLANTEN ECHTER EEN VOORDELIGER RETOURBELEID, WAARVAN DE VOORWAARDEN HIER KUNNEN WORDEN GERAADPLEEGD.  HET WORDT TEN ZEERSTE AANBEVOLEN DE PRODUCTEN AAN GIRAFON TE RETOURNEREN IN DE STAAT WAARIN U ZE MET ALLE GELEVERDE ARTIKELEN (ACCESSOIRES, VERPAKKING, INSTRUCTIES, ENZ.) HEEFT ONTVANGEN.

IN IEDER GEVAL PROFITEERT U VAN DE BEPALINGEN VAN DE WETTELIJKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN.

9.4 - TERUGZENDING VAN PAKKETTEN

BELANGRIJK: INDIEN DE KLANT NIET AANWEZIG IS OP HET MOMENT VAN LEVERING EN ZIJN PAKKET NIET BINNEN 15 DAGEN BIJ HET POSTKANTOOR AFHAALT, WORDT HET PAKKET TERUGGESTUURD NAAR GIRAFON. IN DIT GEVAL ZAL GIRAFON HET PAKKET PAS AAN DE KLANT RETOURNEREN NADAT HET RETOUR IS ONTVANGEN (OF IN GEVAL VAN VERLIES PER POST WORDT TERUGBETAALD) EN DE VERZENDKOSTEN VAN DEZE TWEEDE ZENDING ZULLEN AAN DE KLANT IN REKENING WORDEN GEBRACHT, ZELFS ALS BLIJKT DAT HET POSTKANTOOR GEEN AFLEVERINGSBERICHT HEEFT ACHTERGELATEN.

ARTIKEL 10 - VERZAKINGSRECHT

CONFORM DE WET VAN 6 APRIL 2010 HEEFT DE CONSUMENT HET RECHT OM DE VERKOPER TE LATEN WETEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN, BINNEN DE 14 WERKDAGEN VANAF DE DAG NA DE DAG VAN LEVERING VAN HET PRODUCT.

HET WORDT TEN ZEERSTE AANBEVOLEN DE PRODUCTEN IN PERFECTE STAAT TERUG TE STUREN NAAR GIRAFON VOOR WEDERVERKOOP, IN HUN ORIGINELE STAAT (VERPAKKING, ACCESSOIRES, INSTRUCTIES), NAAR BEHOREN VERZEGELD, EVENALS EEN KOPIE VAN DE FACTUUR OF LEVERINGSBON BINNEN 14 DAGEN.

PRODUCTEN DIE ONVOLLEDIG, BESCHADIGD OF BESCHADIGD ZIJN OF WAARVAN DE ORIGINELE VERPAKKING BESCHADIGD IS, WORDEN NIET TERUGBETAALD OF GERUILD.

DE CONSUMENT DIE VAN DIT RECHT GEBRUIK WENST TE MAKEN, DIENT BINNEN 14 WERKDAGEN CONTACT OP TE NEMEN MET GIRAFON VIA INFO@GIRAFON.BE.

ARTIKEL 11 - BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

DE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENS, DIE ONDER REDELIJKE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN IN DE COMPUTERSYSTEMEN VAN GIRAFON WORDEN BEWAARD, ZULLEN WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS VAN COMMUNICATIE, BESTELLINGEN EN BETALINGEN TUSSEN DE PARTIJEN.

DE ARCHIVERING VAN INKOOPORDERS EN FACTUREN GEBEURT OP EEN BETROUWBARE EN DUURZAME DRAGER DIE ALS BEWIJS KAN WORDEN GEPRODUCEERD.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

12.1 GIRAFON ZAL ZICH INSPANNEN OM HAAR VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN, MAAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF NIET-LEVERING ALS GEVOLG VAN OVERMACHT, ZOALS STAKINGEN, OORLOGEN, NATUUR- OF ANDERE RAMPEN DIE DE PRODUCTIE, HET TRANSPORT OF DE LEVERING VAN PRODUCTEN VERHINDEREN.

12.2 GIRAFON ZAL IN GEVAL VAN VERTRAGING ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN HAAR VERPLICHTINGEN VOLDOEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE RESTERENDE PRODUCTVOORRADEN NAAR BILLIJKHEID ONDER HAAR KLANTEN TE VERDELEN.

ARTIKEL 13 - GEGEVENSBEHEER EN RECHTMATIGE BELANGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

DOOR HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GIRAFON DE GEGEVENS DIE VIA UW BESTELFORMULIER ZIJN VERZAMELD, MAG OPSLAAN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN.

NODIGEN WIJ U UIT OM ONS PRIVACYBELEID TE RAADPLEGEN.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN OVERMACHT

ZAL GIRAFON ZIJN BEST DOEN OM ELK GESCHIL IN DER MINNE TE SCHIKKEN. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET DE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE EN U WENST GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN, GELDEN DE VOLGENDE REGELS.

DE OVEREENKOMST WORDT BEHEERST DOOR BELGISCH RECHT. ELKE PARTIJ GEEFT EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VOOR ELK GESCHIL DAT WORDT VOORGELEGD AAN DE JURISDICTIE VAN DE RECHTBANKEN VAN BRUSSEL (BELGIË).